Nghị quyết Hội đồng quản trị số 8/2016/NQ-HĐQT ngày 05/4/2016
Chọn ngày 28/4/2016 là ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 1201 lượt đọc
Nghị quyết HĐQT số 31/2015/NQ-HĐQT ngày 10/11/2015
Nghị quyết HĐQT số 31/2015/NQ-HĐQT ngày 10/11/2015 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự BKC 3161 lượt đọc
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: “Sẽ chi trả cổ tức 10% cho cổ đông trong năm 2015”
Sáng 28/5/2015, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham gia của 37 cổ đông, đại diện sở hữu 10.649.774 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,73% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Mai Văn Bản, Chủ tịch HĐQT BKC làm chủ tọa Đại hội. 1439 lượt đọc