Nghị quyết Hội đồng quản trị số 8/2016/NQ-HĐQT ngày 05/4/2016
Chọn ngày 28/4/2016 là ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 1217 lượt đọc
Nghị quyết HĐQT số 31/2015/NQ-HĐQT ngày 10/11/2015
Nghị quyết HĐQT số 31/2015/NQ-HĐQT ngày 10/11/2015 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự BKC 3178 lượt đọc