Thứ Năm | 17/03/2022

Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

BKC thay đổi ngày tổ chức và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 06/4/2022.

Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 29/04/2022

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết kèm theo

Trân trọng thông báo!

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc