Thứ Tư | 26/04/2023

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 26/4/2023 tại Khách sạn Núi Hoa, Thành phố Bắc Kạn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã thành công tốt đẹp và thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội.

Chi tiết Quý vị vui lòng xem tại đây!

Trân trọng thông tin.

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 597 lượt đọc