Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét 589 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 708 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý I/2022
CBTT_Báo cáo tài chính Quý I/2022 761 lượt đọc
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
BKC Công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 1251 lượt đọc
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 628 lượt đọc