Thứ Sáu | 20/01/2023

Báo cáo tài chính Quý 4.2022

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố BCTC Quý 4.2022:

Chi tiết vui lòng xem dưới đây:

1. Báo cáo tài chính Quý 4.2022.

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC Quý 4.2022.

Trân trọng.

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 628 lượt đọc