Báo cáo quản trị và cổ đông lớn năm 2020
Báo cáo công tác quản trị của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn năm 2020 122 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2020 174 lượt đọc
Bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 512 lượt đọc