Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 1057 lượt đọc
Công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố báo cáo tài chính năm 2020 (Báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) đã được kiểm toán 1716 lượt đọc
Báo cáo quản trị và cổ đông lớn năm 2020
Báo cáo công tác quản trị của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn năm 2020 1209 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2020 1833 lượt đọc
Bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 1159 lượt đọc
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 624 lượt đọc