Báo cáo tài chính quý IV/2016 - Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn công bố Báo cáo tài chính quý IV/2016 của công ty mẹ. 961 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV.2016-Hợp nhất
Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố báo cáo tài chính quý IV.2016-hợp nhất 1060 lượt đọc
Báo cáo quản trị năm 2016
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn công bố báo cáo quản trị năm 2016 752 lượt đọc
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016 thay thế
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016 số 589/2016/BCSX-BCTC/CPA VIETNAM ngày 08/9/2016 thay thế Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016 số 553/2016/BCSX-BCTC/CPA VIETNAM ngày 15/8/2016 1957 lượt đọc