Thứ Sáu | 10/03/2023

Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Lào

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Lào

Ngày 10/3/2023, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Lào.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng.

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 628 lượt đọc