Báo cáo thường niên năm 2021
BKC công bố Báo cáo thường niên năm 2021 720 lượt đọc
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được soát xét
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được soát xét 2470 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2010
Báo cáo tài chính quý IV năm 2010 2478 lượt đọc
Báo cáo tài chính năm 2010
Báo cáo tài chính năm 2010 2444 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý I năm 2011
Báo cáo tài chính quý I năm 2011 2458 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý II năm 2011
Báo cáo tài chính quý II năm 2011 2471 lượt đọc
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2011 đã được soát xét
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2011 đã được soát xét 2460 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý III năm 2011
Báo cáo tài chính quý III năm 2011 2508 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011 2496 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 2485 lượt đọc
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 2582 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý I năm 2012
Báo cáo tài chính quý I năm 2012 2403 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012 2346 lượt đọc
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 694 lượt đọc