Báo cáo thường niên năm 2021
BKC công bố Báo cáo thường niên năm 2021 491 lượt đọc
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được soát xét
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được soát xét 2306 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2010
Báo cáo tài chính quý IV năm 2010 2307 lượt đọc
Báo cáo tài chính năm 2010
Báo cáo tài chính năm 2010 2279 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý I năm 2011
Báo cáo tài chính quý I năm 2011 2304 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý II năm 2011
Báo cáo tài chính quý II năm 2011 2307 lượt đọc
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2011 đã được soát xét
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2011 đã được soát xét 2304 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý III năm 2011
Báo cáo tài chính quý III năm 2011 2333 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011 2308 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 2296 lượt đọc
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 2379 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý I năm 2012
Báo cáo tài chính quý I năm 2012 2259 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012 2209 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý II năm 2012
Báo cáo tài chính quý II năm 2012 2172 lượt đọc
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 473 lượt đọc