Thứ Tư | 04/05/2022

Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/4/2022

Căn cứ Nghị quyết số: 26/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc. 

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố bản Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/4/2022.

Chi tiết kèm theo!

Trân trọng.

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 597 lượt đọc