Thứ Tư | 17/12/2014

Thông báo hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán NBS

Ngày 12/12/2014, Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã hoàn tất các thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán NBS và nhận cổ phiếu về tài khoản

Xem và tải bản đầy đủ thông báo tại đây

Thông báo hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán NBS

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 694 lượt đọc