Thứ Năm | 29/06/2023

Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Ngày 29/6/2023, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã ký hợp đồng soát xét và kiểm toán số: 77/2024/HĐKT-CPA VIETNAM-NV2 với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, địa chỉ tại Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (MST: 01019171917) để Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

Trân trọng!

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 473 lượt đọc