Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: “Sẽ chi trả cổ tức 10% cho cổ đông trong năm 2015”
Sáng 28/5/2015, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham gia của 37 cổ đông, đại diện sở hữu 10.649.774 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,73% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Mai Văn Bản, Chủ tịch HĐQT BKC làm chủ tọa Đại hội. 1464 lượt đọc
Nghị quyết HĐQT số 06/2015/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2015
Chỉnh sửa báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015 Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và phân công chuẩn bị tài liệu cho ĐHĐCĐ thường niên 2015 1226 lượt đọc
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 10/03/2015
Nghị quyết HĐQT số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 10/03/2015 về việc ký kết hợp đồng bán tinh quặng chì 1247 lượt đọc