Nghị quyết HĐQT số 06/2015/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2015
Chỉnh sửa báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015 Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và phân công chuẩn bị tài liệu cho ĐHĐCĐ thường niên 2015 1202 lượt đọc
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 10/03/2015
Nghị quyết HĐQT số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 10/03/2015 về việc ký kết hợp đồng bán tinh quặng chì 1227 lượt đọc
Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC)
Ngày 23/01/2014, Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung của HNX, theo đó số cổ phiếu niêm yết bổ sung là 5.703.028 cổ phiếu, tăng số cổ phiếu niêm yết của BKC lên 11.737.728 cổ phiếu 1098 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2014
Báo cáo tài chính quý IV năm 2014 1256 lượt đọc