Nghị quyết HĐQT số 06/2015/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2015
Chỉnh sửa báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015 Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và phân công chuẩn bị tài liệu cho ĐHĐCĐ thường niên 2015 1259 lượt đọc
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 10/03/2015
Nghị quyết HĐQT số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 10/03/2015 về việc ký kết hợp đồng bán tinh quặng chì 1284 lượt đọc
Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC)
Ngày 23/01/2014, Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung của HNX, theo đó số cổ phiếu niêm yết bổ sung là 5.703.028 cổ phiếu, tăng số cổ phiếu niêm yết của BKC lên 11.737.728 cổ phiếu 1157 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2014
Báo cáo tài chính quý IV năm 2014 1313 lượt đọc
BKC thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
Ngày 13/01/2015, Công ty cổ phần Khoáng sản đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ hai của Trung tâm lưu ký Chứng khoán. 1363 lượt đọc
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 9
Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn được đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 31/12/2014 1375 lượt đọc
Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới
Từ 1/1/2015, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn chính thức cho ra mắt bộ nhận diện thương hiệu doanh nghiệp và giao diện website mới. 1631 lượt đọc
Thông báo hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán NBS
Ngày 12/12/2014, Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã hoàn tất các thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán NBS và nhận cổ phiếu về tài khoản 1486 lượt đọc
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty đã được sửa đổi lần 2 tại ĐHĐCĐ 2016 ngày 28/4/2016
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty đã được sửa đổi lần 2 tại ĐHĐCĐ 2016 ngày 28/4/2016 1667 lượt đọc