Thứ Ba | 15:49 05/05/2020

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi các Quý Cổ đông,

Ngày 05/05/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 29/06/2020 ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia họp là ngày 01/06/2020.

Trân trọng thông báo để Quý Cổ đông được biết.

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐQT