Báo cáo tài chính quý IV/2016 - Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn công bố Báo cáo tài chính quý IV/2016 của công ty mẹ. 1908 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV.2016-Hợp nhất
Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố báo cáo tài chính quý IV.2016-hợp nhất 2030 lượt đọc
Báo cáo quản trị năm 2016
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn công bố báo cáo quản trị năm 2016 1688 lượt đọc
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016 thay thế
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016 số 589/2016/BCSX-BCTC/CPA VIETNAM ngày 08/9/2016 thay thế Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016 số 553/2016/BCSX-BCTC/CPA VIETNAM ngày 15/8/2016 2957 lượt đọc
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 624 lượt đọc