Thứ Tư | 06/03/2019

Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 25/04/2019

- Địa điểm: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Thời giờ và địa điểm cụ thể: thông báo sau

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 29/03/2019

Xem chi tiết

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc