Thứ Sáu | 29/04/2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 29/4/2022 tại Khách sạn Núi Hoa, Thành phố Bắc Kạn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã thành công tốt đẹp và thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội.

Chi tiết kèm theo.

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

- Tài liệu đính kèm của ĐHĐCĐ 2022

Trân trọng.

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 628 lượt đọc