Thứ Hai | 18/03/2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ban hành Thông báo số 94/TB-BKC ngày 18/3/2024 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Cụ thể:

1. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 13/5/2024.

2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2024: 12/4/2024.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Công ty trân trọng thông báo!

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 648 lượt đọc