Thứ Sáu | 19/04/2024

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và Bộ tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Căn cứ Nghị quyết số: 09/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn gửi đến Quý Cổ đông Thông báo mời họp và bộ tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ gồm:

1. Chương trình Đại hội;

2. Quy chế Đại hội;

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;

4. Báo cáo kết quả SXKD 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;

5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;

6. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023;

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023;

8. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024;

9. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

10. Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Công ty;

11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Tài liệu khác:

1. Thư mời họp;

2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024;

3. Phiếu biểu quyết cho cổ đông biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ năm 2024 qua thư.

Trân trọng thông tin đến Quý Cổ đông!

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 694 lượt đọc