Thứ Sáu | 29/05/2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: “Sẽ chi trả cổ tức 10% cho cổ đông trong năm 2015”

Sáng 28/5/2015, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham gia của 37 cổ đông, đại diện sở hữu 10.649.774 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,73% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Mai Văn Bản, Chủ tịch HĐQT BKC làm chủ tọa Đại hội.

Hội đồng quản trị và lãnh đạo công ty, ban kiểm soát mới chụp ảnh lưu niệm

 

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu, Chủ tọa Mai Văn Bản tuyên bố khai mạc đại hội. Đại hội cũng tiến hành bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đối với chương trình làm việc của đại hội, TGĐ Vũ Phi Hổ đề nghị bổ sung nội dung bãi miễn 2 thành viên ban kiểm soát Trần Minh Tân và Vũ Thị Mai Thư cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty đồng thời bầu bổ sung 2 nhân sự mới. Ý kiến của ông Vũ Phi Hổ được chấp thuận và chương trình làm việc của đại hội được thông qua với sự nhất trí cao.

Cổ đông Đinh Văn Hiến bổ sung ý kiến vào Tờ trình phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2015

 

Nội dung đáng chú ý nhất là Tổng giám đốc BKC Vũ Phi Hổ đọc Tờ trình đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2015. Tờ trình nêu rõ, năm 2014 doanh thu của công ty đạt hơn 75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 7,9 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2015, sản lượng khai thác tại các mỏ sẽ đạt 30 ngàn tấn quặng nguyên khai, tinh luyện được 2 ngàn tấn chì kim loại 98%. Tờ trình cũng nêu ra mục tiêu trong năm 2015 sẽ đạt doanh thu 150,7 tỷ đồng, và chia cổ tức 10% giá trị cổ phần sau khi đã trích lập các quỹ.

Góp ý vào tờ trình, Phó TGĐ Đinh Văn Hiến đề nghị bổ sung thêm nhu cầu vốn của dự án mỏ chì kẽm Bó Nặm để phục vụ xây dựng cơ bản mỏ và tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan.

Sau khi nghe Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, các cổ đông tham dự đề nghị Kế toán trưởng cho biết các biện pháp phòng chống rủi ro trong bán hàng, rủi ro trong biến động giá và rủi ro về chi phí tài chính; đồng thời hỏi về khoản nợ của Công ty Bó Nặm đã nợ BKC từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa thấy trả. Ông Nguyễn Văn Chi đã trình bày rõ, trong việc bán hàng và biến động giá, Công ty không để xảy ra rủi ro do sản phẩm của BKC là đặc thù, ít đối thủ cạnh tranh và làm chủ trong việc bán hàng. Dù không thể kiểm soát giá sản phẩm kim loại, nhưng do có lợi thế trong bán hàng, chủ động thỏa thuận, ký hợp đồng với bạn hàng trước nên có thể làm chủ về giá cả. Riêng về khoản nợ của Công ty Bó Nặm, dự kiến trong năm 2015 BKC sẽ thu hồi được khoản nợ.

Trong phần dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015, Cổ đông Nguyễn Huy Hoàn – thành viên HĐQT đã đề xuất trích lập thêm Quỹ khác của vốn chủ sở hữu; trong đó dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển: 30%, dự kiến trích quỹ khác của vốn chủ sở hữu: 7,4%. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch 2015 với ý kiến sửa đổi bổ sung của cổ đông Nguyễn Huy Hoàn.

Sau khi thảo luận, chất vấn sôi nổi, dân chủ và bổ sung ý kiến xác đáng vào các báo cáo, tờ trình, đại hội đã nhất trí cao thông qua: Tờ trình tình đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Tờ trình về việc dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình về mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2015; nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội diễn ra với sự đồng thuận, nhất trí cao

 

Đại hội lần này cũng đã tiến hành miễn nhiệm 2 thành viên Ban kiểm soát là ông Trần Minh Tân và bà Vũ Thị Mai Thư, đồng thời bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát mới với tỉ lệ phiếu bầu 100% gồm Cổ đông Nguyễn Thế Phòng – Kế toán trưởng Công ty TNHH tập đoàn Thiên Mã và Cổ đông Đặng Thanh Vân – Chánh văn phòng Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Các cổ đông cũng đã nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Hữu Thung

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc