Thứ Hai | 21/02/2022

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

BKC thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và ngày họp ĐHĐCĐ năm 2022

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 14/03/2022.

Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 10/04/2022

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem Nghị Quyết và Thông báo 

Trân trọng thông báo!

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc