Thứ Sáu | 08/04/2022

Thông báo mời họp và CBTT bộ tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BỘ TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

---

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Khai mạc hồi 08 giờ, ngày 29 tháng 4 năm 2022.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Núi Hoa (Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (mã BKC) tại thời điểm chốt danh sách ngày 06 tháng 4 năm 2022.

4. Nội dung họp: Có Chương trình họp kèm theo.

5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: www.backanco.com.  

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;

- Bộ tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Dự thảo Điều lệ  Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2022;

- Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2022;

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Trân trọng

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 628 lượt đọc