Thứ Hai | 03/04/2023

Thông báo mời họp và Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BỘ TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

---

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Khai mạc hồi 08 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Núi Hoa (Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (mã BKC) tại thời điểm chốt danh sách ngày 28 tháng 3 năm 2023.

4. Nội dung họp: Có Chương trình họp kèm theo.

5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: www.backanco.com.  

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023;

- Bộ tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Trân trọng thông báo!

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 648 lượt đọc