Thứ Hai | 13/05/2024

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Sáng ngày 13/5/2024, tại Thành phố Bắc Kạn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã thành công tốt đẹp.

BKC công bố toàn văn Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Bộ tài liệu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trân trọng!

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 694 lượt đọc