Thứ Tư | 06/04/2016

Bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu gửi cổ đông (Đã gửi đến các cổ đông qua đường bưu điện)

Download tại đây

Hồ sơ bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Download tại đây

Hồ sơ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Download tại đây

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

4. Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016

5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016

7. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2016 (Cập nhật thay đổi mới ngày 7/4/2016)

8. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015

9. Thông báo về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

10. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

11. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

12. Tờ trình về việc thông qua mức lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016

13. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2016

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc