Thứ Tư | 30/03/2022

Thông qua ngày, địa điểm tổ chức và bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông qua ngày, địa điểm tổ chức và bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2022

2. Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

3. Thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Công ty CBTT sau)

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng!

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc