Thứ Tư | 19/04/2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được sửa đổi, bổ sung ngày 19.4.2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐQT.

Chi tiết

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 624 lượt đọc