Báo cáo tài chính quý III năm 2011
Báo cáo tài chính quý III năm 2011 1239 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011 1182 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 1194 lượt đọc
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 1241 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý I năm 2012
Báo cáo tài chính quý I năm 2012 1193 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012 1145 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý II năm 2012
Báo cáo tài chính quý II năm 2012 1127 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2012 1072 lượt đọc
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2012
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2012 1117 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý III năm 2012
Báo cáo tài chính quý III năm 2012 1092 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2012 1108 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2012
Báo cáo tài chính quý IV năm 2012 1064 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2012 1036 lượt đọc
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 1023 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 938 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý I năm 2013
Báo cáo tài chính quý I năm 2013 943 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013 891 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý II năm 2013
Báo cáo tài chính quý II năm 2013 910 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2013 946 lượt đọc
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 899 lượt đọc