Thông qua ngày, địa điểm tổ chức và bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông qua ngày, địa điểm tổ chức và bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 511 lượt đọc
Báo cáo thường niên năm 2021
BKC công bố Báo cáo thường niên năm 2021 656 lượt đọc
Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
BKC thay đổi ngày tổ chức và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 604 lượt đọc
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
BKC Công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 1248 lượt đọc
HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua Quyết định về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Tòa nhà Văn phòng tại Thành phố Thái Nguyên
HĐQT thông qua Quyết định về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Tòa nhà Văn phòng tại Thành phố Thái Nguyên 463 lượt đọc
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
BKC thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và ngày họp ĐHĐCĐ năm 2022 880 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021
BKC công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2021 894 lượt đọc
Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2021
BKC Công bố báo cáo quản trị năm 2021 501 lượt đọc
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn bán 7.000 tấn tinh quặng sunfua kẽm cho Công ty TNHH dịch vụ ANB
Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký Hợp đồng bán 7.000 tấn tinh quặng sunfua kẽm cho Công ty TNHH dịch vụ ANB 702 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý III/2021
Báo cáo tài chính Quý III/2021 1019 lượt đọc
Báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán 6 tháng 2021
Công bố báo cáo tài chính Bán niên năm 2021 1240 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2021 1115 lượt đọc
Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn
Quyết định số: 29/2021/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế công bố thôn tin của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn 1050 lượt đọc
Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Xí nghiệp trực thuộc
Chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Khai thác mỏ Pù Sáp và Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Bằng Lãng kể từ ngày 15/6/2021 1106 lượt đọc
Ký kết Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
BKC ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 1079 lượt đọc
BKC bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn bầu Trưởng ban kiểm soát 1249 lượt đọc
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2021 1624 lượt đọc
Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
BKC bầu Ông Vũ Phi Hổ giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 1141 lượt đọc
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 624 lượt đọc