Thứ Hai | 14/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng!

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 694 lượt đọc