Thứ Tư | 15:21 06/03/2019

Quyết định hạn mức vay; hạn mức bảo lãnh, bảo đảm, thế chấp và bồi thường để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 và ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và tạo thuận lợi cho Tổng giám đốc trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua hạn mức vay; hạn mức bảo lãnh, bảo đảm, thế chấp và bồi thường để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 là không vượt quá 150 tỷ đồng và ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện các giao dịch trong phạm vi các hạn mức đã được duyệt.

Chi tiết

Tin khác