Thứ Hai | 10/04/2023

Cổ phiếu BKC được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa ra khỏi diện cảnh bảo

Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Quyết định số: 280/QĐ-SGDHN về việc đưa Cổ phiếu BKC ra khỏi diện cảnh bảo:

- Lý do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số dương;

- Cơ sở xem xét: BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam ký ngày 30/3/2023.

Chi tiết vui lòng xem tại đây!

Trân trọng thông tin.

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 597 lượt đọc