Thứ Tư | 04/05/2022

Các Quy chế về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/4/2022

Căn cứ Nghị quyết số: 26/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc.

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố các Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/4/2022 như sau:

- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung);

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

Chi tiết kèm theo!

Trân trọng!

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc