Thứ Ba | 28/06/2022

Công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

BKC: Danh sách cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, cổ đông Nhà nước và cổ phiếu quỹ; Danh sách người nội bộ và người/tổ chức liên quan đến người nội bộ

Thực hiện yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại Công văn số 1055/SGDHN-QLNY ngày 23/6/2022 về việc cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2020/2021 và 6 tháng đầu năm 2022 và danh sách người nội bộ và người, tổ chức liên quan đến người nội bộ, danh sách cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ Công ty.

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố thông tin (đã hiệu đính) như sau:

- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ: Bảng BKC_MS2 (kèm theo);

- Danh sách người nội bộ và người/tổ chức liên quan đến người nội bộ: Bảng BKC_MS3 (đã hiệu đính kèm theo);

Vui lòng xem chi tiết tại đây!

Trân trọng

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc