Thứ Tư | 20/04/2022

Báo cáo tài chính Quý I/2022

CBTT_Báo cáo tài chính Quý I/2022

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) công bố Báo cáo tài chính Quý I/2022

Chi tiết:

1. Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) Quý I/2022

2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2022

3. Văn bản giải trình chênh lệch LNST TNDN trong báo cáo tài chính Quý I/2022

Trân trọng!

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 597 lượt đọc