Thứ Ba | 30/08/2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét năm 2022

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 đã soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem dưới đây.

1. Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2022;

2. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2022;

3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 đã soát xét

Trân trọng.

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 628 lượt đọc