Thứ Năm | 31/03/2022

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện Văn bản số: 363/SGDHN-QLNY ngày 21 tháng 3 năm 2022 về việc giải trình và phương án khắc phục tình trạng cảnh báo.

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn báo cáo giải trình và công bố thông tin như sau:

Chi tiết: Công văn giải trình và phương án khắc phục tình trạng cảnh báo

Trân trọng.

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc