Thứ Năm | 16:33 12/04/2018

Bổ nhiệm ông Trần Văn Quyền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

Ngày 11/04/2018 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã ký Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT bổ nhiệm ông Trần Văn Quyền, hiện đang là Giám đốc Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Bằng Lãng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 11/4/2018.

Ông Trần Văn Quyền chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng giám đốc; Có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị và trước Tổng giám đốc về nhiệm vụ, công việc được phân công phụ trách.

Chi tiết

Tin khác