Thứ Ba | 10:47 01/06/2021

Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Quyết định số: 29/2021/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế công bố thôn tin của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Ngày 01/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã ban hành Quy chế công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Chi tiết đính kèm.