Thứ Bảy | 12:06 03/04/2021

Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa (Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;

- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên.

Tài liệu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

- Thông báo về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

- Hồ sơ bầu HĐQTBan Kiểm soát.
 

Tin khác