Thứ Ba | 10:56 01/06/2021

Ký kết Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

BKC ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Ngày 01/6/2021, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã ký hợp đồng soát xét và kiểm toán số: 68/2022/HĐKT-CPA VIETNAM-NV2 để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Chi tiết kèm theo.