Thứ Năm | 11:30 08/04/2021

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện Văn bản số: 493/SGDHN-QLNY ngày 02 tháng 4 năm 2021 về việc giải trình và công bố thông tin.

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn báo cáo giải trình và công bố thông tin như sau:

- Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 so với năm 2019

- Báo cáo giải trình LNST âm và phương án khắc phục

Trân trọng.

Tin khác