Thứ Ba | 10:53 01/06/2021

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Xí nghiệp trực thuộc

Chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Khai thác mỏ Pù Sáp và Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Bằng Lãng kể từ ngày 15/6/2021

Ngày 01/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐQT về việc chấm dứt hợp động của Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Xí nghiệp Khai thác mỏ Pù Sáp và Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Bằng Lãng kể từ ngày 15/6/2021.

Trước đó, ngày 12/4/2021, HĐQTCông ty đã ban hành Nghị quyết về thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Xí nghiệp Khai thác khoáng sản mỏ Nà Bốp - Pù Sáp.

Chi tiết đính kèm.