Thứ Năm | 08:17 19/08/2021

Báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán 6 tháng 2021

Công bố báo cáo tài chính Bán niên năm 2021

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán bởi CPA Việt Nam.

Trân trọng.

Chi tiết:

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất.

3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng 2021