Thứ Ba | 23:43 20/07/2021

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2021

Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2021 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn!

Chi tiết:

1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2021

2. Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2021

3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

Trân trọng.