Thứ Tư | 15:40 14/01/2015

BKC thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ngày 13/01/2015, Công ty cổ phần Khoáng sản đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ hai của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

Ngày 13/01/2015, Công ty cổ phần Khoáng sản đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ hai của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.  Theo đó, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tăng lên thành 11.737.728 cổ phiếu, tương ứng với mức vốn điều lệ: 117.377.280.000 đồng

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết