Báo cáo tài chính Quý I/2022
CBTT_Báo cáo tài chính Quý I/2022 140 lượt đọc
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 126 lượt đọc
Thông qua ngày, địa điểm tổ chức và bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông qua ngày, địa điểm tổ chức và bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 156 lượt đọc
Báo cáo thường niên năm 2021
BKC công bố Báo cáo thường niên năm 2021 138 lượt đọc
Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
BKC thay đổi ngày tổ chức và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 242 lượt đọc
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
BKC Công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 499 lượt đọc
HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua Quyết định về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Tòa nhà Văn phòng tại Thành phố Thái Nguyên
HĐQT thông qua Quyết định về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Tòa nhà Văn phòng tại Thành phố Thái Nguyên 149 lượt đọc
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
BKC thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và ngày họp ĐHĐCĐ năm 2022 330 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021
BKC công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2021 406 lượt đọc
Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2021
BKC Công bố báo cáo quản trị năm 2021 229 lượt đọc
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn bán 7.000 tấn tinh quặng sunfua kẽm cho Công ty TNHH dịch vụ ANB
Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký Hợp đồng bán 7.000 tấn tinh quặng sunfua kẽm cho Công ty TNHH dịch vụ ANB 402 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý III/2021
Báo cáo tài chính Quý III/2021 560 lượt đọc
Báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán 6 tháng 2021
Công bố báo cáo tài chính Bán niên năm 2021 807 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2021 778 lượt đọc
Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn
Quyết định số: 29/2021/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế công bố thôn tin của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn 777 lượt đọc
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 126 lượt đọc