Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn bán 7.000 tấn tinh quặng sunfua kẽm cho Công ty TNHH dịch vụ ANB
Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký Hợp đồng bán 7.000 tấn tinh quặng sunfua kẽm cho Công ty TNHH dịch vụ ANB 134 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý III/2021
Báo cáo tài chính Quý III/2021 316 lượt đọc
Báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán 6 tháng 2021
Công bố báo cáo tài chính Bán niên năm 2021 556 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2021 524 lượt đọc
Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn
Quyết định số: 29/2021/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế công bố thôn tin của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn 648 lượt đọc
Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Xí nghiệp trực thuộc
Chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Khai thác mỏ Pù Sáp và Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Bằng Lãng kể từ ngày 15/6/2021 715 lượt đọc
Ký kết Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
BKC ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 720 lượt đọc
BKC bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn bầu Trưởng ban kiểm soát 789 lượt đọc
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2021 1048 lượt đọc
Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
BKC bầu Ông Vũ Phi Hổ giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 756 lượt đọc
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 696 lượt đọc
Công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố báo cáo tài chính năm 2020 (Báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) đã được kiểm toán 1277 lượt đọc
Báo cáo quản trị và cổ đông lớn năm 2020
Báo cáo công tác quản trị của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn năm 2020 849 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2020 1453 lượt đọc