Báo cáo thường niên năm 2021
BKC công bố Báo cáo thường niên năm 2021 138 lượt đọc
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được soát xét
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được soát xét 2076 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2010
Báo cáo tài chính quý IV năm 2010 2072 lượt đọc
Báo cáo tài chính năm 2010
Báo cáo tài chính năm 2010 2045 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý I năm 2011
Báo cáo tài chính quý I năm 2011 2050 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý II năm 2011
Báo cáo tài chính quý II năm 2011 2060 lượt đọc
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2011 đã được soát xét
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2011 đã được soát xét 2091 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý III năm 2011
Báo cáo tài chính quý III năm 2011 2071 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011 2062 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 2043 lượt đọc
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 2103 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý I năm 2012
Báo cáo tài chính quý I năm 2012 2043 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012 1974 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý II năm 2012
Báo cáo tài chính quý II năm 2012 1949 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2012 1966 lượt đọc
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 126 lượt đọc